Filozofia programu Zelené mesto

Vážení spoluobčania,
v súčasnosti štyria z piatich obyvateľov Európy žijú v mestských oblastiach a kvalita ich života je priamo ovplyvnená stavom mestského prostredia. Environmentálne problémy, s ktorými mestá bojujú, majú značný vplyv na ľudské zdravie, kvalitu života obyvateľov miest a ekonomický výkon samotných miest.
 
Mesto je významným ovplyvňovateľom kvality života svojich občanov a naopak každý občan je významným oplyvňovateľom kvality života v meste. Takéto vzájomné ovplyvňovanie naráža na finančné, technologické a personálne limity, avšak v rovnakej miere aj na limity nášho správania.

Ak máme  úprimný záujem riešiť kvalitu života svojich občanov, musíme okrem mestskej environmentálnej politiky zaviesť mechanizmy, ktoré napomôžu prerod súčasnej postindustriálnej konzumne orientovanej spoločnosti na spoločnosť občiansku, vzdelanostnú s environmentálnym vedomím. A o takúto politiku sa naším projektom Zelené mesto budeme v najbližšej dobe usilovať.


Štefan Škultéty
primátor mesta Trenčianske Teplice